A Karmatik Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

 

1. Az ÁSZF alkalmazása

1.1. A Karmatik Kft. szállításai és szolgáltatásai – ha a Karmatik Kft. és a vele szerződő fél (továbbiakban: Megrendelő) írásban kölcsönösen másként nem állapodik meg – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései, valamint az egyes szolgáltatásokra vonatkozó speciális feltételek alapján teljesülnek. Karmatik Kft. jelen ÁSZF-et, illetve az egyes szolgáltatásokra vonatkozó speciális feltételeket weboldalán mindig elérhetővé teszi, de kérésre elküldi azokat a Megrendelő felé is.

1.2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, a Megrendelő és a Karmatik Kft. közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a Karmatik Kft. és a Megrendelő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et, valamint az egyes szolgáltatásokra vonatkozó speciális feltételeket kell alkalmazni a Karmatik Kft. szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Megrendelő saját, kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

 

2. A szolgáltatási szerződés létrejötte

2.1. A Karmatik Kft. a termék, vagy szolgáltatás ismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz nincs kötve, azok feltételei a Karmatik Kft. és a Megrendelő által kötött megállapodások alapján módosulhatnak.

2.2. Megrendelő az elvégzendő munkát írásban – elektronikus módon – Interneten keresztül vagy e-mail útján -, továbbá a Karmatik Kft.-vel előre egyeztetett módon szóban vagy telefonon rendelheti meg. A Karmatik Kft. bizonyos megrendelések esetén kérheti a Megrendelőtől, hogy a szóban vagy telefon útján, illetőleg elektronikus módon tett megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg. Megrendelő a megrendelésben adja meg az elvégzendő munka leírását. Kétség esetén a Karmatik Kft. a megrendelés kiegészítésére hívja fel a Megrendelőt.

2.3. A szerződés a Karmatik Kft. és a Megrendelő között a Karmatik Kft.  által megküldött és a Megrendelő által elfogadott árajánlat Karmatik Kft. által történő visszaigazolásával jön létre.

2.4. Amennyiben a Karmatik Kft. a szóban vagy elektronikus módon tett megrendelés írásbeli megerősítését kéri, úgy a szerződés Megrendelő ezen nyilatkozatának Karmatik Kft. általi átvétele napján jön létre, az írásbeli közléseknek megfelelő tartalommal. A Karmatik Kft. egyes megrendeléseket, a megrendelt munka fajtájára, illetőleg más egyedi tulajdonsága alapján egyedi megrendelésként – egyedi megrendelés – kezel. Egyedi megrendelés esetén a Karmatik Kft. a megrendelést írásban visszaigazolja, a munkavégzés feltételeit ugyancsak írásban közli a Megrendelővel. A Megrendelővel a megrendelésre küldött dokumentumban közli, hogy megrendelését egyedi megrendelésként tartja nyilván.

2.5. A Karmatik Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Megrendelő hitel, illetőleg fizetőképességét illetően kérdések merülnek fel, így különösen, ha Megrendelő ellen csőd vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.

2.6. Amennyiben Megrendelő a létrejött szerződéstől a munka befejezése előtt eláll, úgy köteles Karmatik Kft.-nek megtéríteni az elállásból eredő kárát, így különösen a már elvégzett munka értékét, valamint a Karmatik Kft. ajánlattétellel, illetve a munka elvégzésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeit.

2.7. 18 év alatti Megrendelő esetén csak írásbeli szülői, illetve gondviselői hozzájáruló nyilatkozat megléte esetén végezzük el a munkát.

 

3. Teljesítési határidő

3.1. A Karmatik Kft. a részteljesítés jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Részteljesítés esetén a munka elvégzésének arányában köteles a Megrendelő az árat megfizetni.

3.2. A Karmatik Kft. által közölt munkamegkezdés és befejezés időpontjai mindaddig tájékoztató jellegűnek tekintendő amíg az ajánlat, vagy a megrendelés visszaigazolása erről másképp nem rendelkezik. A tájékoztató jellegű időpontokhoz képest a munkák késedelmes megkezdéséből, illetve befejezéséből eredő károkért a Karmatik Kft.. felelősséget nem vállal.

3.3. Karmatik Kft. a teljesítési határidőt akkor tartja magára nézve kötelező érvényűen, amennyiben a Megrendelőtől, illetve harmadik féltől érkező és a kivitelezéshez szükséges információk és anyagok legalább 5 munkanappal a tervezett munkavégzés kezdete előtt megérkeznek. A kivitelezés során Megrendelőtől érkező újabb igények módosíthatják a kivitelezés határidejét.

3.3. A Karmatik Kft. köteles minden tőle joggal elvárható intézkedést megtenni, hogy az eredeti munkamegkezdési és befejezési határidőt betartsa. Ha a Karmatik Kft. munkák megkezdésével a közölt időponthoz képest több, mint 2 (két) hetes késedelembe esik, úgy a Megrendelő minden következmény nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

 

4. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

4.1. Az átadás-átvételre a munkavégzést követően kerül sor. A Karmatik Kft. az elvégzett munka átvételével megbízott személyt a Megrendelő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a munka átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

4.2. Megrendelő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett munkák tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi kifogásait megtenni, és a Karmatik Kft.-vel közölni. Az átadás-átvételt követően, amennyiben a Megrendelő nem élt kifogással, Karmatik Kft. a számlát az elfogadott árajánlat, valamint az esetlegesen a megrendelés után jelentkezett és Megrendelővel írásban egyeztetett további költségek szerint elkészíti és átadja Megrendelőnek. Amennyiben az átadás-átvételre elektronikus úton kerül sor, úgy Megrendelőnek egy munkanapja van arra hogy a minőségi kifogásait jelezze. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a Megrendelő és a Karmatik Kft. az átadott munkát elfogadottnak tekinti, mely alapján Karmatik Kft. jogosult a számla kiállítására.

4.3. Megrendelő az átadás-átvételt követően a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással az átadott munkára tekintettel. Jogos minőségi kifogás alapján Karmatik Kft. a kifogásolt részt javítja, vagy szükség esetén újra elkészíti.

4.4. Karmatik Kft. egyéb rendelkezés hiányában jogosult az a Megrendelő által átvett munkát referenciaként felhasználni és azt weboldalán, valamint nyomtatott és elektronikus marketing célú kiadványaiban Megrendelő nevével és céges logójával szerepeltetni. Megrendelő a Karmatik Kft ezen jogát az elvégzett munka egyes részeire, vagy a teljes munkára vonatkozóan írásban bármikor korlátozhatja. Ebben az esetben Karmatik Kft. a weboldaláron két héten belül eltávolítja az érintett referenciákat, valamint újabb kiadványaiban a korlátozás fennállása alatt nem szerepeltetheti azokat.

4.5 Karmatik Kft. egyéb megegyezés hiányában az az ajánlati árat úgy határozza meg, hogy az tartalmazza az átadott anyagok és információk Megrendelő saját céljaira való felhasználásának jogát a projektben meghatározott keretek között. Ez a jog nem terjed ki az átadott anyagok és információk átruházására, értékesítésre és azok engedély nélküli módosításra. Szerkeszthető, vagy forrásanyagokat csak az adott projektre vonatkozó külön megegyezés alapján adunk át. Az azokban lévő, harmadik fél szellemi tulajdonát képező anyagok ilyen esetben nem képezik a licencia átruházás részét, azok meg nem engedett módon való felhasználásáért Karmatik Kft. nem tartozik felelősséggel.

 

5. Árak és fizetési feltételek

5.1. Az árak, amennyiben a Karmatik Kft által készített árajánlat, vagy egyéb dokumentum másként nem rendelkezik, magyar forintban értendő nettó árak, így nem tartalmazzák az aktuális általános forgalmi adó mértékét, mely az ÁSZF hatályba lépésének dátumakor 27%.

5.2. A Karmatik Kft. weboldalain és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek, érvényesnek csak a konkrét munkára vonatkozó árajánlatban szereplő ár tekinthető.

5.3. Karmatik Kft. a megrendelést követően jogosult előleg bekérésére, melynek mértéke a teljes ajánlati ár 35%-a, illetve amennyiben a szükséges felhasználandó anyagok költsége ezt a mértéket meghaladja, úgy a felhasználandó anyagok költsége plusz a teljes ajánlati ár 15%-a.

5.4. A Karmatik Kft. a szerződés létrejöttét követően is jogosult a megrendelt munka és anyag árát egyoldalúan felemelni, ha a teljesítés során olyan nem várt, vagy előre nem egyeztetett körülmények lépnek fel Megrendelő oldaláról, melyek ezt indokolják. Az áremelés mértékét a Karmatik Kft. köteles a Megrendelő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről a Karmatik Kft. köteles a Megrendelőt haladéktalanul, írásban tájékoztatni.

5.5. Az átvett munka vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a az ajánlatban és a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A teljesítés egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja Megrendelőt. A Karmatik Kft. a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvétele után, jogosult. Amennyiben a Megrendelő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték Karmatik Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

5.6. A Karmatik Kft. jogosult a Megrendelő részére a határidőben át nem vett munka értékéről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni, aki azt az átvétel elmulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni.

5.7. A szolgáltatás ellenértékének egyéb módon, illetve részletekben történő teljesítésére kizárólag a Karmatik Kft.. külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

5.8. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Karmatik Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

5.9. A fizetési feltételek megsértése esetén Karmatik Kft. jogosult a Megrendelőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Megrendelővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Megrendelővel szemben érvényesíteni.

 

7. Felelősség

7.1. A Karmatik Kft. a Megrendelőtől, vagy Megrendelő érdekében, megbízásáben eljáró harmadik féltől származó információk és anyagok eredetét nem ellenőrzi, ezek alkalmazhatóságáért, jogtisztaságáért és felhasználhatóságáért a Megrendelő tartozik felelősséggel.

7.2. Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Karmatik Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek.

7.3. A Karmatik Kft. prospektusaiban, weboldalán és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek azok tartalmáért a Karmatik Kft. csak abban az esetben vállal felelősséget, ha azt a felek külön egyeztették és erről mindkét fél által elfogadott írásos dokumentum készült.

7.4. Karmatik Kft. nem vállal felelősséget olyan károkért, melyek vis maior eredetűek és annak bekövetkeztét sem a Karmatik Kft, sem Megrendelő előre nem láthatta.

 

8. Záró rendelkezések

8.1. A Karmatik Kft.. az Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) a Megrendelők számára az alábbi helyeken teszi közzé: · Interneten a www.karmatik.hu. hivatalos honlapján (www.karmatik.hu), · mindenkori székhelyén, jelenleg a 1162 Budapest, Ilona utca 69..

8.2. A Karmatik Kft. az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1. pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a Karmatik Kft. a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.

8.3. Karmatik Kft ajánlataiban szereplő egyedi ajánlati feltételekkel egészítheti ki jelen ÁSZF-et. Amennyiben az ÁSZF és az ajánlati feltételek között eltérés, vagy ellentmondás van, úgy az ajánlatban található egyedi feltételek az irányadóak.

8.4. A Megrendelő bármely termék, szolgáltatás megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja. Az ÁSZF alkalmazására vonatkozó figyelmeztetés az Karmatik Kft. valamennyi ajánlatán és a megrendelés írásbeli vagy elektronikus úton történő visszaigazolásán is olvasható.

8.5. A Megrendelő szerződésből származó jogai kizárólag a Karmatik Kft. írásbeli hozzájárulásával ruházhatóak át.

8.6. Amennyiben a Karmatik Kft. és a Megrendelő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkezik, úgy a Felek – hatáskörtől függően – alávetik magukat a Fővárosi Bíróság vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

8.7. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében az ajánlatban, vagy szerződésben foglalt egyedi feltételek, illetve Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

8.8. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

8.9. Jelen ÁSZF 2012.10.01. napján lép hatályba, és az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.